روش اجرایی کالیبراسیون
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : صنعت معدن و تجارت
موضوع :صنعت و تجارت
هدف :هدف از تدوین این روش اجرایی اطمینان از صحت و سلامت ابزار مورد استفاده در اندازه گیری و کنترل آنهاجهت اثبات انطباق الزامات مورد نیاز فرآیند می باشد؛ تا بدینوسیله از عملکرد صحیح و حتی المقدور دقیق این ابزارها اطمینان حاصل شود .
شهرستان :مشهد
زمان تخمینی انجام کار:1روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :دستی
ساختار خدمت :G۲G
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :عدم بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
سازمان صنعت معدن و تجارت استان و کارکنان ادارات تحت پوشش
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
هدف از تدوین این روش اجرایی اطمینان از صحت و سلامت ابزار مورد استفاده در اندازه گیری و کنترل آنهاجهت اثبات انطباق الزامات مورد نیاز فرآیند می باشد؛ تا بدینوسیله از عملکرد صحیح و حتی المقدور دقیق این ابزارها اطمینان حاصل شود .
مراحل و شرح اقدامات :
1-GPSبررسی دستگاه 2-آیا در فهرست اصلی تجهیزات سازمان است ؟ 3-بلی : بررسی فهرست موعد کالیبراسیون 4-خیر : تهیه فرم شناسنامه ابزار و تجهیزات و 5-درج تاریخ اولین دوره کالیبره 6-آیا موعد کالیبراسیون دستگاهی رسیده است ؟ 7-بلی : تهیه فهرست دستگاههای نیازمند به کالیبراسیون 8-بررسی ابزارها براساس اصول تعریف شده و الزامات مطروحه 9-آیا ابزارها در وضعیت کنترل و صحت میباشند ؟ 10-بلی : درج نتیجه در فهرست مربوطه (شناسنامه.تجهیزات و ...) 11-خیر : اقدام بروز رسانی و رفع ایراد 12-آیا دستگاه معیوب و غیرقابل استفاده است؟ 13-بلی : تحویل به جمعدار اموال و مکاتبه با معاونت برنامه ریزی برای تهیه ابزار جایگزین 14-نگهداری مستندات
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت :رایگان آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :مشهد- بلوار خیام - مقابل خیام22 - سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی - اداره امور معادن متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :نامحدود
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :