ارائه کارکرد راننده و ناوگان بین شهری
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : حمل و نقل و پایانه ها
موضوع :حمل و نقل و شهرسازی
هدف :تکریم ارباب رجوع
شهرستان :مشهد,تایباد,تربت حیدریه,سبزوار,کاشمر,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,نیشابور,درگز,تربت جام,چناران,خواف
زمان تخمینی انجام کار:10دقیقه
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲B
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :دفاتر پیشخوان,دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
مردم ( رانندگان و مالکین)- دولت
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
تهیه گزارشات عملکردی رانندگان و ناوگان عمومی
مراحل و شرح اقدامات :
مراجعه به سایت کارت هوشمند
مدارک مورد نیاز :
شناسه کاربری خاص
مبلغ و نحوه پرداخت :10000 ریال به ازائ هر صفحه پرینت آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :rmto.ir
مکان مراجعه حضوری : متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :200
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :ندارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :