آموزش همکاران سازمان
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : صنعت معدن و تجارت
موضوع :صنعت و تجارت
هدف : آموزش کارکنان در جهت ارتقاء توانمندیهای نیروی انسانی موثرب
شهرستان : 
زمان تخمینی انجام کار:0روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :دستی
ساختار خدمت :G۲C,G۲B
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :عدم بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب,دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
همکاران سازمان (کارشناسان و مدیران)
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
آموزش کارکنان در جهت ارتقاء توانمندیهای نیروی انسانی موثربرکیفیت خدمات
مراحل و شرح اقدامات :
دریافت بخشنامه و دستورالعملهای مربوط به آموزش همکاران تشکیل کمیته اجرایی آموزش تشکیل جلسه کمیته اجرایی آموزش نیاز سنجی مصوب شده در کمیته راهبردی وزارت انتخاب مجری برگزاری دوره های آموزشی طبق دستورالعمل تهیه تقویم آموزشی بر اساس نیازسنجی انجام شده اجرای دوره های آموزشی طبق برنامه صدور گواهینامه آموزشی ثبت دوره های آموزشی همکاران در سیستم جامع آموزش(جام) ارسال گواهینامه به ذینفعان تهیه گزارش عملکرد آموزش سالانه
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی مشهد-بلوارخیام- مقابل خیام 22 37622361 - 051 متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :کلیه همکاران سازمان
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :