آزمون استاندارد مهارت فرش
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : صنعت معدن و تجارت
موضوع :صنعت و تجارت
هدف :صدور گواهینامه مهارت برای دانش آموزان کار و دانش در رشته فرش .
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:7روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :دستی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تراکنشی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :عدم بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
دانش آموزان کار و دانش در رشته فرش
سازمان های همکار :
اداره آموزش و پرورش
شرح خدمت :
ارائه مدرک آموزشی به دانش آموزان
مراحل و شرح اقدامات :
1-تحویل فرم های 247 و248 از هنرستانهای مربوطه. 2-بررسی فرم های ارسال شده و ارسال فرم اصلاحی 248 به هنرستانهای صادره کننده فرم جهت اصلاح 3-تهیه فرم های لازم در 5 نسخه. 4-تایید مسئول آزمون و مدیر آزمون 5-ارسال یک نسخه به مرکز ملی فرش بمنظور دریافت فرم خام گواهینامه 6-تحویل دونسخه از پنج نسخه به انضمام گواهینامه های مهارت صادرشده به هنرستانهای مربوطه 7-صدور گواهینامه مهارت
مدارک مورد نیاز :
-
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :مشهد- بلوار خیام - مقابل خیام 22 - سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی - اداره فرش متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :دانش آموزان متوسطه
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :