اخذ تسهیلات بانکی جهت ساخت و ساز اراضی واگذاری شرکت عمران
کد خدمت :0304 مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : شرکت عمران بینالود
موضوع :امور قضایی و حقوقی
هدف :اخذ تسهیلات- عمران
شهرستان :مشهد
زمان تخمینی انجام کار:7روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :نیمه الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :عدم بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :سایر
ذینفعان :
اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد واگذاری
سازمان های همکار :
بانک عامل دفترخانه اسناد رسمی
شرح خدمت :
اخذ تسهیلات بانکی برای ساخت و ساز متقاضیان اراضی واگذاری شرکت عمران
مراحل و شرح اقدامات :
1- درخواست متقاضی جهت اخذ تسهیلات ساخت موضوع قرارداد واگذاری 2- دستور مدیرعامل 3-ارجاع نامه به مدیریت املاک و حقوقی 4-تکمیل فرم درخواست اخذ تسهیلات ساخت موضوع قرارداد واگذاری توسط متقاضی یا وکیل قانونی وارائه مدارک لازم 5-اخذ تاییدیه فرم اخذ تسهیلات ساخت موضوع قرارداد واگذاری توسط متقاضی از واحد حقوقی واملاک 6-اخذ تاییدیه فرم اخذ تسهیلات ساخت موضوع قرارداد واگذاری توسط متقاضی از اداره مسکن ، شهرسازی و ترافیک 7-اخذ تاییدیه فرم تسهیلات ساخت موضوع قراردادواگذاری توسط متقاضی از اداره مالی ، ذیحسابی و درآمدها 8-دستور عضو هیأت مدیره مرتبط جهت اقدام لازم به واحد حقوقی واملاک 9-دستور عضو هیأت مدیره مرتبط جهت اقدام لازم به واحد حقوقی واملاک 10-تشکیل پرونده تهیه وتنظیم معرفی نامه به بانک عامل 11-تایید معرفی نامه جهت اخذ تسهیلات ساخت و ارجاع جهت امضاء عضو هیأت مدیره 12-امضاء معرفی نامه جهت اخذ تسهیلات ساخت وارجاع به دبیرخانه 13-ثبت و شماره گذاری معرفی نامه وتحویل آن به انضمام پرونده به متقاضی جهت مراجعه به بانک عامل 14-مراجعه متقاضی به بانک عامل همراه باپرونده ومعرفی نامه 15-بررسی پرونده ودر صورت نقص رفع نقص ومعرفی متقاضی جهت انعقاد قرارداد مشارکت رهنی به دفتر خانه اسناد رسمی 16-تنظیم قرارداد مشارکت مدنی توسط دفتر خانه اسناد رسمی 17-مکاتبه دفتر خانه با شرکت جهت معرفی نماینده برای امضاء قرارداد مشارکت مدنی 18-ثبت و شماره گذاری نامه دفتر خانه و ارجاع به مدیریت عامل 19-دستور مدیریت عامل 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26-
مدارک مورد نیاز :
اصل قرارداد واگذاری پروانه ساختمان و تاییدیه پیشرفت فیزیکی از مهندس ناظر
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :کیلومتر 55 اتوبان مشهد - نیشابور، شهر جدید بینالود، محله دلبران بلوار بعثت، شرکت عمران شهر جدید بینالود متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :50
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :