آموزش کارکنان
کد خدمت :0101 مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : شرکت عمران بینالود
موضوع :آموزش و پژوهش
هدف :ارتقای سطح دانش کارمندان
شهرستان :مشهد
زمان تخمینی انجام کار:1روز
وسعت ارائه خدمت :منطقه ای
نحوه ارائه خدمت :نیمه الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲E
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :عدم بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :سایر
ذینفعان :
کارمندان شرکت عمران شهر جدید بینالود
سازمان های همکار :
نظام مهندسی دفتر فنی استانداری بانک سایر دستگاه های خدمت رسان
شرح خدمت :
جهت ارتقای سطح علمی کارکنان, واحد آموزش موظف به جستجوی انواع دوره های آموزشی کوتاه مدت عمومی و اختصاصی می باشد. با تایید مدیران واحدها و برحسب نیاز آن ها کارکنان معرفی شده از سوی واحدها جهت شرکت در دوره های آموزشی به دستگاه خدمت رسان مربوطه ارسال می گردند.
مراحل و شرح اقدامات :
1-دریافت نامه توسط دبیرخانه 2-ثبت نامه وارده 3-ارجاع به مدیرعامل 4-ارجاع به عضو هیئت مدیره 5-ارجاع به مدیر واحد اداری و پشتیبانی 6-ارجاع به کارشناس آموزش 7-نظر سنجی مدیران وکارکنان 8-اعلام به واحد مالی جهت واریز وجه 9-دریافت فیش واریزی 10-ارسال نامه همراه با فیش جهت ثبت نام 11-ارسال تصویر نامه واحد آموزش وکارکنان 12-در اختیار قراردادن اصل نامه
مدارک مورد نیاز :
دریافت نامه از دستگاه های خدمت رسان ارایه فیش واریزی توسط واحد مالی معرفی نامه شرکت عمران
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری : متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :20
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :ندارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :