آزاد سازی سپرده
کد خدمت :0201 مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : شرکت عمران بینالود
موضوع :امور اقتصادی و مالی
هدف :تسویه حساب با پیمانکار
شهرستان :مشهد
زمان تخمینی انجام کار:4روز
وسعت ارائه خدمت :شهری
نحوه ارائه خدمت :نیمه الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲B
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :عدم بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :سایر
ذینفعان :
کلیه پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد شرکت
سازمان های همکار :
خزانه معین استان بانک
شرح خدمت :
آزادسازی سپرده های نزد شرکت و واریز به حساب ذی نفعان با صدور چک در وجه آن ها
مراحل و شرح اقدامات :
1-ارائه درخواست تأیید شده 2-ارجاع به مدیر مالی 3-رسیدگی وبررسی مدارک 4-تهیه نامه استردادوجه 5-ارجاع نامه جهت امضاءبه ذیحساب 6-ارسال نامه ودریافت جوابیه از خزانه معین استان 7-صدور سندمالی 8-کنترل وممیزی نهایی اسناد 9-تخصیص وجه 10-صدور چک 11-امضاء اسناد وچک توسط ذیحسابی 12-امضاء اسناد وچک ارجاع به مدیرعامل 13-تحویل چک به ذینفع
مدارک مورد نیاز :
وضعیت قطعی صورتجلسه اتمام کار مفاصا حسابهای بیمه و دارایی مدارک شناسایی
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :کیلومتر 55 اتوبان مشهد - نیشابور، شهر جدید بینالود، محله دلبران بلوار بعثت، شرکت عمران شهر جدید بینالود متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :65
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :