ارزیابی آمادگی الکترونیکی
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : استانداری خراسان رضوی
موضوع :امور اداری
هدف :اطلاع از وضعیت آمادگی الکترونیکی دستگاههای اجرایی
شهرستان : 
زمان تخمینی انجام کار:1سال
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲G
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب
ذینفعان :
کلیه دستگاههای اجرایی استان
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
بر اساس شاخص های تعریف شده در این سامانه از وضعیت زیرساخت نرم افزاری و منابع انسانی و تجهیزات شبکه دستگاههای اجرایی استان اطلاعات لازم را کسب کرده و پس از جمع بندی اطلاعات بر این اساس توزیع اعتبارات سال بعد بر این اساس صورت میگیرد.
مراحل و شرح اقدامات :
در موعد زمان مقرر سامانه جهت ورود اطلاعات دستگاهها باز میگردد و دستگاههای ذیربط اطلاعات خود را ثبت مینمایند و کارشناسان ناظر در هر محور پس از نظارت بررروی دادههای وارد شده تایید مینمایند و صحه گذاری صورت میگیرد ودر نهایت از کلیه اطلاعات گزارشگیری میگردد.
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :http://217.219.83.86:2086
مکان مراجعه حضوری : متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :70
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :ندارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :