آزمایش وسایل اندازه گیری
کد خدمت :18/41-د مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : شرکت آب و فاضلاب استان
موضوع : خدمات شهری
هدف :ایجادرضایت مشترکین
شهرستان : 
زمان تخمینی انجام کار:5روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :نیمه الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :عدم بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :دفاتر پیشخوان,جایگاه وب,دفاتر و مراکز وابسته,اینترانت
ذینفعان :
مشترکین
سازمان های همکار :
ندارد
شرح خدمت :
آزمایش وسایل اندازه گیری وجلوگیری ازتضییع حقوق مشترکین
مراحل و شرح اقدامات :
مراجعه ورائه درخواست فرمت مربوطه ازطریق سایت،دفاترپیش خوان
مدارک مورد نیاز :
آخرین قبض پرداختی
مبلغ و نحوه پرداخت :70000ریال درج درقبض مشترک آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :http://pishkhan.abfakhorasan.ir/new.support.php
مکان مراجعه حضوری :دفاتر پیشخوان متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :1200 مورد
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :ندارد