ارتباط با مدیرعامل
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : شرکت برق منطقه ای
موضوع :ارتباطات و اطلاعات
هدف :امکان برقراری و ارسال نظر با مدیرعامل شرکت
شهرستان :مشهد
زمان تخمینی انجام کار:سال
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲E,G۲G
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب,اینترانت
ذینفعان :
تمامی افراد و همچنین پرسنل و بازنشستگان شرکت
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
امکان برقراری و ارسال نظر با مدیرعامل شرکت
مراحل و شرح اقدامات :
1-ثبت درخواست 2-دریافت کد پیگیری
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :http://www.krec.ir/Main/MeetingAdd.aspx
مکان مراجعه حضوری : متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :1200
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :ندارد ضرورت مراجعه حضوری :ندارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :