اجرا ونظارت بر طرح های مرتع داری
کد خدمت :7307 مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری
موضوع : محیط زیست, منابع طبیعی و کشاورزی
هدف :بهره برداری از مرتع واگذار شده و توسعه پایدار مراتع کشور
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:باتوجه به طرحسال
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :نیمه الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :سایر
ذینفعان :
مرتعداران مراتع دارای طرح مصوب
سازمان های همکار :
سیستم جامع جنگل ها ، مراتع وآبخیزداری اداره کل امور عشایر
شرح خدمت :
واگذاری اجرای طرح طبق مفاد قرارداد و پروژهای داخل طرح به نمایند مرتع داران
مراحل و شرح اقدامات :
1- ابلاغ به شهرستان جهت تعیین ناظر توسط اداره کل 2- بازدید قبل از اجرا و جانمایی پروژه توسط کارشناس ناظر و نظارت طبق وظایف ناظرین 3- نظارت بر تامین نهاده و نیروی کار توسط مرتع دار 3- شروع پروژه و نظارت حین اجرا 4- اتمام پروژه و تهیه شناسنامه برای هر پروژه 5- ناظر موظف است بر اساس پروژه های انجام شده نسبت به تکمیل فرم نظارت اقدام نماید 6- ارسال گزارش نظارت 3 ماه یکبار به اداره کل 7- درخواست آگهی قرق بعد از اتمام پروژه 8- بازدید از محل پروژه توسط ناظر اداره کل در محل 9- تایید نقشه پروژه 10-ارسال آگهی قرق به شهرستان 11- انجام مراحل قرق نصب تابلوی قرق و الصاق آگهی قرق در محل عرصه و روستاهای هم جوار توسط کارشناس 12- تهیه گزارش نظارت طبق فرم نظارت توسط ناظر اداره کل هر 6 ماه یکبار 13-ارسال گزارش به دفتر مرتع سازمان جنگل ها ، مراتع وآبخیزداری کشور
مدارک مورد نیاز :
کتابچه طرح مرتع داری مصوب شده و سند واگذاری طرح
مبلغ و نحوه پرداخت :هزینه اجرا برعهده مرتع دارمیباشد آدرس ارائه خدمت الکترونیکی ://http:www.nr-khr.ir
مکان مراجعه حضوری :اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان رضوی متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :1000-2000
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :