اجرای طرح های جنگل کاری وتوسعه فضای سبز
کد خدمت :7205 مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری
موضوع : محیط زیست, منابع طبیعی و کشاورزی
هدف :اجرای جنگل کاری در طرح ها اجرای جنگل کاری با گونه های مقاوم و میوه دار
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:14-120روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :نیمه الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C,G۲G
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :سایر
ذینفعان :
بخش دولتی و متقاضیان در بخش خصوصی
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
جنگل کاری با گونه های جنگلی و چند منظوره
مراحل و شرح اقدامات :
1-بررسی سیاست ها به منظور جنگل کاری در بخش خصوصی و دولتی 2- در بخش دولتی چنانچه فاقد طرح باشد بایستی طرح تهیه و تصویب گردد و در صورتیکه دارای طرح باشد 3- تامین و تخصیص اعتبار برای انجام آن توسط اداره برنامه ریزی و هماهنگی طرح صورت می پذیرد. 4- تحویل نهال صورت می گیرد. 5- چنانچه درخواست از بخش خصوصی باشد قرارداد ماده 3 تنظیم می گردد 6-- ابلاغ جهت تعیین ناظر از طریق اداره کل صورت می پذیرد و ناظر معین و مقیم انتخاب می گردد. 7- تحویل عرصه جهت صورت می پذیرد. 8-در سیاست های دولتی اجرای جنگل کاری پس از تامین اعتبار مورد نیاز طرح بصورت امانی و پیمانی انجام می گردد. 9- در بخش خصوصی اجرا توسط متقاضی انجام می پذیرد و فقط نظارت بر اجرای آن توسط ناظر مقیم و معین انجام می گردد. 10- ناظر فرم بازدید، فرم نظارت و شناسنامه پروژه های طرح را تکمیل می نماید 11- بهره مالکانه و حقوق عرفی محاسبه شده نیز در طرح هایی که متقاضی آن بخش خصوصی می باشد توسط امور مالی دریافت می گردد. 12- ارسال گزارش های سالانه و یا موردی به سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشور
مدارک مورد نیاز :
کتابچه طرح مصوب
مبلغ و نحوه پرداخت :اگرطرح دولتی باشد هرهکتار بیست میلیون ریال . اگرطرح خصوصی باشد دولت بهره مالکانه وحقوق عرفی را به ازای هرهکتار حدید ده میلیون ریال از مجری طرح دریافت میکند . آدرس ارائه خدمت الکترونیکی ://http:www.nr-khr.ir
مکان مراجعه حضوری :اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان رضوی متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :22
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :