آموزش کارکنان شاغل درمراکز غیر دولتی توانبخشی
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل بهزیستی
موضوع :رفاه و تامین اجتماعی
هدف :آموزش کارکنان شاغل درمراکز غیر دولتی توانبخشی
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:7روز
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :نیمه الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲B
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :عدم بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب,دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
کارکنان شاغل درمراکز غیر دولتی توانبخشی
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
آموزش یکپارجه نیروی انسانی مراکز غیر دولتی . آموزش مطابق با شیوه نامه آموزشی ،دوره های تعریف شده با سرفصل های مشخص و..با توجه به دستورالعملها وبخشنامه های موجوداز طریق افراد متخصص ارائه می گردد.
مراحل و شرح اقدامات :
اعلام دوره آموزشی به مراکز مطابق با شیوه نامه آموزشی معرفی کارکنان واجد شرایط شرکت در دوره آموزشی به مراکز مجری آموزش -ثبت نام کارکنان - آموزش مطابق با شیوه نامه آموزشی ودوره تعریف شده - آزمون- صدور گواهی در صورت قبولی - شرکت در آزمون مجدد در صورت عدم قبولی - شرکت در دوره درصورت عدم قبولی در آزمون دوم- درج گواهی در پرونده مرکز جهت تمدید پروانه فعالیت
مدارک مورد نیاز :
گواهی اشتغال به کار در مراکز غیر دولتی
مبلغ و نحوه پرداخت :هزینه خدمت به عهده مرکز غیر دولتی ومراقبین می باشد - واریز به حساب مرکز آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :مراکز غیر دولتی توانبخشی متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :3400
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :