ارزشیابی کارکنان
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل راه آهن خراسان
موضوع :اشتغال و نیروی انسانی
هدف :تعیین عملکرد نیروها
شهرستان :مشهد
زمان تخمینی انجام کار:1ساعت
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲E
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب,اینترانت
ذینفعان :
کارمندان
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
تعیین عملکرد نیروها
مراحل و شرح اقدامات :
مراجعه به سامانه
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری : متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :800
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :ندارد ضرورت مراجعه حضوری :ندارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :