اصلاح پروانه بهره برداری
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : صنعت معدن و تجارت
موضوع :صنعت و تجارت
هدف : اصلاح پروانه بهره برداری
شهرستان :مشهد
زمان تخمینی انجام کار:1روز
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C,G۲B
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب,دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
کلیه دارندگان جواز تاسیس صنعتی اعم از حقیقی و حقوقی
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
تقاضی در اثر افزودن ماشین آالت و یا زمین و زیر بنا و یا تغییرآدرس اقدام به اصالح و تغییر پروانه بهره برداری می کند که ابتدا باید فرم مورد نظر راهم کتبی هم اینترنتی تکمیل و به کارشناس مربوطه ارایه نماید. البته میتواند قبل از اقدام، جوازتوسعه (در صورت افزایش ماشین آالت ویا زیربنا) اخذنماید. کارشناس مربوطه بعد از بازدید و تکمیل فرم ظرفیت سنجی و ارایه نظریه کارشناسی خود از برخی ادارات استعالم نماید و در صورت موافقت آن ادارات اقدام به صدور پروانه بهره برداری می نماید.
مراحل و شرح اقدامات :
-درخواست کتبی متقاضی به سازمان و تکمیل پرسشنامه مرتبط (بند1) 2-بازدید کارشناس و تهیه گزارش کارشناسی و ظرفیت سنجی مختصات جغرافیایی محل استقرار بر اساس wgs1984استاندارد 3-ارائه مدارک شامل : پروانه بهره برداری و ابطال آن. موافقت با توسعه مدارک شناسایی (بندهای 5و6) توسط متقاضی 4-بررسی مدارک مستندات توسط کارشناس و صدور استعلام از اداره کل محیط زیست برای تولید محصول جدید 5-ارائه پاسخ محیط زیست 6-ثبت نام متقاضی از طریق سایت بهین یاب و بررسی توسط کارشناس 7-واریز وجه و ارائه فیش های واریزی توسط متقاضی و تایید واحد درآمد سازمان(بندهای 3و4) 8-بررسی و تایید توسط رئیس اداره 9-بررسی و تائید نهایی توسط معاون امور صنایع 10-صدور و ثبت پروانه بهره برداری جدید
مدارک مورد نیاز :
1- درخواست کتبی متقاضی به سازمان و تکمیل پرسشنامه اصلاح پروانه بهره برداری 2-موافقت نامه محیط زیست مبنی بربلامانع بودن تولید محصولات جدید 3-تصویرفیش واریزی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2175311703009 بانک ملی ایران بنام درآمد صدور موافقت نامه اصولی صنایع 4-تصویرفیش واریزی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2175311701002 بانک ملی ایران بنام حق التمبر 5-اصل پروانه بهره برداری و موافقت با توسعه واحد صنعتی 6- مدرک شناسایی : تصویر کارت ملی و شناسنامه برای اشخاص حقیقی و آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت برای افراد حقوقی
مبلغ و نحوه پرداخت :مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2175311701002 بانک ملی ایران بنام حق التمبر آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :www.behinyab.ir
مکان مراجعه حضوری :مشهد- بلوار خیام - مقابل خیام 22 - سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی - معاونت امور صنایع متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :نامحدود
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :ندارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :