آموزش مدیران کنترل کیفیت
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل استاندارد
موضوع :سایر
هدف :آموزش مدیران کنترل کیفیت
شهرستان :مشهد
زمان تخمینی انجام کار:30روز
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :دستی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :عدم بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب
ذینفعان :
مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
آموزش مدیران کنترل کیفیت
مراحل و شرح اقدامات :
آموزش مدیران کنترل کیفیت
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :اداره آموزش تدوین و تحقیقات اداره کل استاندارد خراسان رضوی متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :1000
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :