آموزش ضمن خدمت کارکنان
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل حفاظت محیط زیست
موضوع :آموزش و پژوهش
هدف :اجرای برنامه های آموزشی ضمن خدمت کارکنان حفاظت محیط زیست استان.
شهرستان :مشهد
زمان تخمینی انجام کار:1سال
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :نیمه الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲G
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :عدم بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب,دفاتر و مراکز وابسته,سایر
ذینفعان :
کلیه کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان.
سازمان های همکار :
کلیه دستگاه های مرتبط شامل: اداره کل استاندارد - اداره کل دامپزشکی - اداره کل منابع طبیعی - سازمان جهاد کشاورزی - دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی - استانداری و ... .
شرح خدمت :
اجرای برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان.
مراحل و شرح اقدامات :
درخواست کارکنان از یک سوی و نیز برنامه ریزی اداره آموزش و مشارکت های مردمی از سوی دیگر جهت ارتقا یا بازآموزی دانسته های علمی و کاربردی کارکنان در زمینه های شغلی مربوطه و سپس برگزاری دوره های مربوطه و نیز برگزاری آزمون و صدور گواهینامه به کارکنانی که موفق به اخذ حد نصاب قبولی در آزمون مربوطه شوند.
مدارک مورد نیاز :
براساس هر دوره آموزشی و مصوبات مربوطه متفاوت می باشد.
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :http://
مکان مراجعه حضوری :مشهد - بزرگراه وکیل آباد - ابتدای صدف - اداره کل کفاظت محیط زیست خراسان رضوی - اداره آموزش و مشارکت های مردمی - تلفن 05138675040 متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :کل پرسنل
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :