آماده سازی اراضی کلیه پروژه های در دست احداث
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل راه و شهرسازی
موضوع :حمل و نقل و شهرسازی
هدف :آماده سازی اراضی کلیه پروژه های در دست احداث
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:1ساعت
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :دستی
ساختار خدمت :G۲C,G۲B
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :یکپارچه گی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :عدم بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
پیمانکاران و انبوه سازان
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
فراخوان جهت برگزاری مناقصه اماده سازی پروژه های مسکن ، برگزاری مناقصه ، انتخاب پیمانکار واجد شرایط و عقد قرارداد ، نظارت بر عملیات اماده سازی ، بررسی صورت وضعیت های پیمانکار و پرداخت هزینه ها ، تحویل زمینهای اماده سازی از پیمانکار
مراحل و شرح اقدامات :
فراخوان جهت برگزاری مناقصه اماده سازی پروژه های مسکن ، برگزاری مناقصه ، انتخاب پیمانکار واجد شرایط و عقد قرارداد ، نظارت بر عملیات اماده سازی ، بررسی صورت وضعیت های پیمانکار و پرداخت هزینه ها ، تحویل زمینهای اماده سازی از پیمانکار
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :http://
مکان مراجعه حضوری :بلوار شهید دستغیب- چهارراه خیام- اداره کل راه وشهرسازی- اداره مسکن وساختمان متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :700مراجعه کننده
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :