آزمایشگاه
کد خدمت :5 مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل پزشکی قانونی
موضوع :امور قضایی و حقوقی
هدف :تعیین تکلیف پرونده های ارجاعی به پزشکی قانونی
شهرستان :مشهد
زمان تخمینی انجام کار:29روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :نیمه الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲G
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :یکپارچه گی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
مراجعین و صاحبان نمونه های ارجاعی
سازمان های همکار :
دادگستری نیروی انتظامی ثبت احوال مراکز تشخیصی وابسته به علوم پزشکی
شرح خدمت :
آزمایشات لازم بر روی نمونه های ارجاعی و یا گرفته شده از مراجعین معرفی شده از سوی سازمانهای همکار انجام و نتیجه به سازمانهای درخواست کننده منعکس میگردد.
مراحل و شرح اقدامات :
1- اخذ نامه ی سازمانهای همکار و یا مراکز پزشکی قانونی 2- احراز هویت متهم و یا داوطلب معرفی شده 3- اخذ نمونه مورد نظر 4- بررسی اولیه نمونه از سوی کارشناس 5- تزریق نمونه به دستگاه و یا انجام تست های مربوطه 6- بازبینی های دوگانه کارشناس مربوطه 7- گزارش کتبی حاصل آزمایش از سوی کارشناس 8- بررسی مدیر ارشد (پاراف) 9- تایپ نتیجه آزمایش 10- پاراف نهایی کارشناس 11- تایید مدیر و صدور نظریه
مدارک مورد نیاز :
1- معرفی نامه مرجع قضایی انتظامی و یا سازمانی مرتبط 2- حضور متهم و یا فرد مورد نمونه گیری 3- وجود نمونه موردنظر جهت تست 4- مدارک شناسایی معتبر ثبت احوالی در مورد افراد 5-پرداخت تعرفه دولتی مرتبط ( افراد)
مبلغ و نحوه پرداخت :250000 ریال (الکترونیکی) آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :http://خدمات پزشکی قانونی سرفا به صورت حضوری قابل دریافت است.
مکان مراجعه حضوری :آزمایشگاه پزشکی قانونی خراسان رضوی متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :29239
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :ثبت احوال