اجرای طرح پایش سلامت
کد خدمت :R-C311-11 مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : دانشگاه فردوسی مشهد
موضوع :سلامت , بهداشت و درمان
هدف : اجرای طرح پایش سلامت (بهداشت و درمان) به منظور تعیین وضعیت
شهرستان : 
زمان تخمینی انجام کار:3ماه
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب
ذینفعان :
کلیه دانشجویان ورودی جدید در تمامی مقاطع تحصیلی
سازمان های همکار :
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شرح خدمت :
به کلیه دانشجویان ورودی جدید در تمامی مقاطع تحصیلی برای تعیین وضعیت سلامت دانشجویان ورودی جدید سلامتی آن ها پایش می گردد
مراحل و شرح اقدامات :
1. دستور اجرای طرح پایش سلامت توسط وزارت علوم و دریافت نامه توسط معاون دانشجویی جهت دستور تشکیل جلسه 2. انتخاب کادر پزشکی و عوامل اجرایی مورد نیاز و انجام هماهنگی های لازم با آنان توسط مجری طرح 3. تنظیم نامه اجرای طرح پایش سلامت به انضمام گزارش اجرا توسط دبیر اجرای طرح
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :https://fumdabir.um.ac.ir/OfficeAS/UI/login.php
مکان مراجعه حضوری : متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :1000
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :