آموزش بهداشت به دانشجویان
کد خدمت :R-C311-10 مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : دانشگاه فردوسی مشهد
موضوع :سلامت , بهداشت و درمان
هدف :آموزش بهداشت به دانشجویان به منظور ارتقاء سطح آگاهی و دانش د
شهرستان : 
زمان تخمینی انجام کار:7روز
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب
ذینفعان :
کلیه دانشجویان دانشگاه
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
به دانشجویان برای ارتقاء سطح آگاهی و دانش دانشجویان در زمینه مسایل بهداشتی آموزش بهداشت داده می شود
مراحل و شرح اقدامات :
1. ارسال نامه برگزاری جلسات آموزشی در مرکز بهداشت توسط معاون دانشجویی 2. صدور دستور برگزاری دوره آموزشی توسط رئیس مرکز بهداشت 3. بررسی صلاحیت سخنرانان و ارسال جوابیه استعلام توسط حراست دانشگاه 4. انجام هماهنگی های لازم جهت تعیین مکان توسط مدیر دانشجویی
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :https://fumdabir.um.ac.ir/OfficeAS/UI/login.php
مکان مراجعه حضوری : متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :1000
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :