برگزاری طرح استاد، دانشجو وخوابگاه
کد خدمت :R-C225-04 مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : دانشگاه فردوسی مشهد
موضوع :آموزش و پژوهش
هدف :برگزاری طرح استاد،دانشجو و خوابگاه به منظور ایجاد ارتباط صمی
شهرستان : 
زمان تخمینی انجام کار:20روز
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب
ذینفعان :
کلیه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
برگزاری طرح استاد، دانشجو وخوابگاه برای کلیه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد
مراحل و شرح اقدامات :
1. تنظیم نامه اطلاع رسانی جهت اجرای طرح استاد دانشجو خوابگاه توسط کارشناس فرهنگی خوابگاه 2. درخواست مجوز فعالیت توسط کارشناس فرهنگی خوابگاه از هیات نظارت دانشگاه 3. تنظیم نامه اطلاع رسانی زمان و مکان برگزاری طرح به معاونت دانشجویی توسط کارشناس فرهنگی خوابگاه 4. تهیه گزارش بر روی سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی توسط کارشناس فرهنگی خوابگاه
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :http://pooya.um.ac.ir
مکان مراجعه حضوری : متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :150
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :