آبرسانی سیار
کد خدمت :1 مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل امور عشایر
موضوع :حمل و نقل و شهرسازی
هدف :آبرسانی
شهرستان :مشهد,بردسکن,سبزوار,کاشمر,قوچان,نیشابور,درگز,چناران,خواف
زمان تخمینی انجام کار:1روز
وسعت ارائه خدمت :منطقه ای
نحوه ارائه خدمت :دستی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :حمایتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :عدم بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
عشایر
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
1-عشایر -در مناطق عشایری - درخواست خود برای آب را به دفاتر عشایر شهرستان یا اداره کل انجام می دهند . 2-دفتر عشایری ان را بررسی میکند 3-عشایر پول واریز می کنند 4- دفاتر شهرستان یک تانکر اعزام می کنند
مراحل و شرح اقدامات :
در شرح خدمت امده است
مدارک مورد نیاز :
فیش واریزی
مبلغ و نحوه پرداخت :همراه بانک- فیش آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :اداره -دفتر عشایر ی شهرستان متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :6500
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :