صدور مجوز فعالیت های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سطح
کد خدمت :R-C211-06 مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : دانشگاه فردوسی مشهد
موضوع :فرهنگی و اجتماعی
هدف :صدور مجوز فعالیت های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سطح د
شهرستان : 
زمان تخمینی انجام کار:7روز
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب
ذینفعان :
کلیه تشکل های دانشگاهی، نهادها، سازمان ها و واحدهای اداری درون‌دانشگاهی و برون‌دانشگاهی متقاضی انجام فعالیت در سطح دانشگاه
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
صدور مجوز فعالیت های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سطح دانشگاه توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
مراحل و شرح اقدامات :
1. تکمیل درخواست مجوز فعالیت در پرتال توسط متقاضی 2. بررسی فرم در سیستم سدف توسط کارشناس هیات نظارت و ارائه به کارشناس مدیریت فرهنگی بمنظور بررسی محتوا فعالیت در سیستم سدف 3. بررسی درخواست و طرح آن در جلسه شورای معین نظارت توسط دبیر شورای معین نظارت 4. ثبت نتیجه در سایت مدیریت فرهنگی و فوق برنامه توسط دبیر هیات نظارت
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :http://pooya.um.ac.ir https://fumdabir.um.ac.ir/OfficeAS/UI/
مکان مراجعه حضوری : متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :100
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :