صدور حکم مرخصی تحصیلی و حذف نیمسال تحصیلی
کد خدمت :R-E531-02/ مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : دانشگاه فردوسی مشهد
موضوع :آموزش و پژوهش
هدف :حل مشکلات دانشجو در حین تحصیل
شهرستان : 
زمان تخمینی انجام کار:10روز
وسعت ارائه خدمت :شهری
نحوه ارائه خدمت :نیمه الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب
ذینفعان :
دانشجویان متقاضی مرخصی تحصیلی یا حذف نیمسال تحصیلی
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
ابتدا دانشجو فرم درخواست حذف نیمسال تحصیلی و یا درخواست مرخصی تحصیلی را تکمیل میکند و بعد از تأیید اساتید دروس و مدیرگروه، نامه ای به مدیریت آموزشی دانشگاه ارسال میشود،‌ اداره پذیرش و ثبت نام پرایط دانشجو را بررسی کرده و در صورت حائز شرایط بودن حکم مرخص تحصیلی یا حذف نیمسال را صادر میکند.
مراحل و شرح اقدامات :
1.تکمیل فرم درخواست حذف نیمسال تحصیلی و یا درخواست مرخصی تحصیلی توسط دانشجو 2. بررسی و امضای فرم توسط مدیرگروه 3. بررسی فرم و پرونده به لحاظ واجد شرایط مرخصی یا حذف نیمسال بودن توسط کارشناس پذیرش و ثبت نام 4. ثبت وضعیت تحصیلی نیمسال تحصیلی دانشجو در سیستم مدیریت آموزشی و صدور حکم درخواست حذف نیمسال تحصیلی، درخواست مرخصی تحصیلی
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :https://fumdabir.um.ac.ir و http://sadaf.um.ac.ir و http://p
مکان مراجعه حضوری : متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :50-100 نفر
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :