رسیدگی به اشکالات آموزشی در کمیته منتخب آموزشی و تحصیلات ت
کد خدمت :R-E343-02/ مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : دانشگاه فردوسی مشهد
موضوع :آموزش و پژوهش
هدف : بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص مشکلات تحصیلی کلیه دانشجویان مقا
شهرستان : 
زمان تخمینی انجام کار:7روز
وسعت ارائه خدمت :شهری
نحوه ارائه خدمت :نیمه الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب
ذینفعان :
دانشجویان دارای مشکلات تحصیلی کلیه مقاطع مختلف دانشگاه فردوسی مشهد و اعضای هیأت علمی و مدرسین مدعوی که خواهان تغییر و یا تأخیر در ثبت نمرات هستند.
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
بعد از اینکه فرم اشکال آموزشی تکمیل شد، به مدیریت آموزشی ارسال میشود، ‌مدیر آموزشی ضرورت درخواست را جهت طرح در کمیته منتخب تعیین میکند. و درخواست ها در سیتسم سدف ثبت میگردد. بعد از تشکیل کمیته منتخب،‌ مصوبات در پرونده دانشجو درج میشود
مراحل و شرح اقدامات :
1. تکمیل فرم اعلام اشکال آموزشی توسط دانشجو 2. بررسی ضرورت طرح درخواست در کمیته منتخب آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه توسط مدیر آموزشی دانشگاه 3. بررسی درخواست و ثبت مشخصات درخواست دانشجو در سیستم سدف توسط کارشناس شوراها 4. تشکیل جلسه و بررسی درخواست دانشجو 5. درج مصوبه کمیته منتخب بر روی فرم‌های اعلام اشکال آموزشی و دبیرخانه شورا
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی : https://fumdabir.um.ac.ir/ / http://sadaf.um.ac.ir
مکان مراجعه حضوری : متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :300-700 نفر
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :