ارائه آنالیز و مشخصات گاز
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : شرکت گاز
موضوع :حامل های انرژی
هدف :ارائه آنالیز گاز
شهرستان : 
زمان تخمینی انجام کار:1ساعت
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :نیمه الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲B,G۲G
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :دفاتر و مراکز وابسته,سایر
ذینفعان :
مشترکین عمده شرکت ، شرکتهای بازرسی ، اداره استاندارد
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
ارائه آنالیز گاز به درخواست مشترکین ، شرکتها و ...
مراحل و شرح اقدامات :
دریافت انالیز ماهیانه گاز پالایشگاه شهید هاشمی نژاد و ارائه به مشترکین و شرکتهای درخواست کننده طبق مقررات فروش گاز طبیعی
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری : متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :100
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :