ارتقا رتبه/ طبقه شغلی کارکنان
کد خدمت :R-H341-01/ مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : دانشگاه فردوسی مشهد
موضوع :اشتغال و نیروی انسانی
هدف :اجرای مقررات
شهرستان : 
زمان تخمینی انجام کار:34روز
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲E
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :اینترانت
ذینفعان :
کلیه کارکنان رسمی و پیمانی
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
ابتدا مستخدم درخواست ارتقا رتبه/طبقه شغلی را ارائه می‌نماید. پس از طرح در کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل چنانچه مستخدم شرایط احراز را دارا باشد حکم وی صادر می‌شود.
مراحل و شرح اقدامات :
درخواست ارتقاء رتبه/طبقه شغلی توسط مستخدم صدور دستور اقدام لازم توسط مدیر کارگزینی و رفاه تشکیل جلسه و بررسی درخواست توسط کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل درصورت تایید، تنظیم حکم در سامانه کارگزینی توسط رئیس اداره کارگزینی و رفاه کارکنان امضا احکام توسط مدیر کارگزینی و رفاه دریافت احکام توسط مدیر واحد مشاهده حکم توسط متقاضی در پرتال
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :http://pooya.um.ac.ir https://sadaf.um.ac.ir/HumanResources/
مکان مراجعه حضوری : متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :480 نفر در سال
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :