ارسال الکترونیکی روکش اسناد و فیش های واریزی به مراکز
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
موضوع :آموزش و پژوهش
هدف :اطلاع رسانی واریزی اسناد مالی مراکز
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:1ساعت
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲E
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :عدم بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :دفاتر و مراکز وابسته,سایر,اینترانت
ذینفعان :
مراکز آموزش فنی و حرفه ای
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
اطلاع رسانی واریزی اسناد مالی مراکز
مراحل و شرح اقدامات :
ورود به نرم افزار مکاتبات اداری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :www.didigah.khtvto.ir
مکان مراجعه حضوری :اداره امورمالی متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :150
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :ندارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :