ابطال یا تقلیل تضمینات
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
موضوع :آموزش و پژوهش
هدف :تسهیل در روند اجرای قرارداد پیمانکاران و اتمام کار
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:20دقیقه
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :دستی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :فاز آزمایشی
کانال های ارائه خدمت :دفاتر و مراکز وابسته,سایر,اینترانت
ذینفعان :
پمانکاران و قرارداد افراد ذینفع
سازمان های همکار :
شرکت های ساختمانی, شرکت های عمرانی, تامین اجتماعی, دارایی
شرح خدمت :
ابطال یا تقلیل ضمانت نامه های قراردادهای پیمانکاری پس از بررسی و تایید مسئولین ذیربط
مراحل و شرح اقدامات :
مراجعه پیمانکار یا ذینفع به امور مالی جهت دریافت فرم ابطال یا تقلیل تضمینات, تکمیل فرم مذکور, تایید مدیرکل و ذیحساب, ابطال ضمانت نامه و اتمام کار
مدارک مورد نیاز :
صورتجلسه تحویل, صورت وضعیت قطعی,مفاصاحساب
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :www.didigah.khtvto.ir
مکان مراجعه حضوری :میدان فردوسی -اداره کل فنی و حرفه ای -اداره امورمالی متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :50
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :ندارد