آموزش تخصصی کارشناس آزمایشگاه همکار
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل استاندارد
موضوع :صنعت و تجارت
هدف :افزایش میزان صحت نتایج آزمون های انجام شده درآزمایشگاه همکار
شهرستان :مشهد
زمان تخمینی انجام کار:7روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :نیمه الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲B
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :سایر
ذینفعان :
آزمایشگاه های همکار
سازمان های همکار :
آزمایشگاه های همکار
شرح خدمت :
تایید آموزش تخصصی کارشناس آزمایشگاه همکار
مراحل و شرح اقدامات :
1-طی دوره آموزشی تخصصی در آزمایشگاه همکار توسط مدیران 2-مکاتبه با اداره کل و اعلام مراتب آموزش با توجه به شماره استاندارد ملی 3-معرفی به آزمایشگاه مربوطه توسط رییس اداره آزمایشگاه های اداره کل 4-آزمون کتبی 5- صدور گواهی نامه
مدارک مورد نیاز :
-معرفی نامه آزمایشگاه - کپی مدرک تحصیلی
مبلغ و نحوه پرداخت :رایگان آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :اداره کل استاندارد خراسان رضوی متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :200 نفر
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :