رسیدگی به صورتحساب نهایی
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل امور اقتصادی و دارایی
موضوع :امور اقتصادی و مالی
هدف : رسیدگی به صورتحساب نهایی
شهرستان :مشهد
زمان تخمینی انجام کار:7روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :دستی
ساختار خدمت :G۲G
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :عدم بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :
ذینفعان :
این روش اجرایی برای کلیه دستگاههای اجرایی مستقر در استان خراسان رضوی که از محل بودجه عمومی وجه دریافت نموده اند کاربرد دارد.
سازمان های همکار :
-
شرح خدمت :
هدف ازتهیه این روش تبیین شیوه مشخصی برای رسیدگی به صورتحساب نهایی دستگاه های اجرایی می باشد.
مراحل و شرح اقدامات :
1-دریافت حساب نهایی از دستگاههای اجرایی و اعلام وصول به دستگاه 2-رسیدگی به صورتحساب نهایی توسط حسابرس گروه 3- برسی اینکه آیا صورتحساب نهایی با تأییدیه موجود مطابقت دارد یا خیر. که درصورت تطبیق حساب بازبینی می گردد ودر غیر این صورت ثبت صورتحساب واخواهی شده در فرم مربوطه انجام میشود
مدارک مورد نیاز :
حساب نهایی
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :مشهد-بلوار خیام جنوبی-اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :کلیه دستگاههای اجرایی
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :