ارایه خدمات ورزشی همگانی به کارکنان و اعضای هیات علمی
کد خدمت :R-H431-04 مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : دانشگاه فردوسی مشهد
موضوع :رفاه و تامین اجتماعی
هدف :ارایه خدمات ورزشی همگانی به کارکنان و اعضای هیات علمی به من
شهرستان : 
زمان تخمینی انجام کار:6ماه
وسعت ارائه خدمت :شهری
نحوه ارائه خدمت :الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب
ذینفعان :
کارکنان و اعضای هیات علمی و خانواده ایشان
سازمان های همکار :
معاونت دانشجویی، دانشگاه فردوسی مشهد
شرح خدمت :
ارایه خدمات ورزشی همگانی به کارکنان و اعضای هیات علمی به منظور ترغیب آنان به شرکت در فعالیت‌های ورزشی همگانی جهت حفظ شادابی و تندرستی
مراحل و شرح اقدامات :
1-درخواست اماکن ورزشی 2- تهیه برنامه زمان بندی ورزشی 3-معرفی نماینده و اطلاع رسانی 4- هماهنگی با سرپرست مکان ورزشی و نماینده 5-نظارت بر نحوه استفاده از اماکن ورزشی و ارائه خدمات
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری : متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :2000
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :