اجرای تبصره 5 ماده 72 قانون محاسبات عمومی
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل امور اقتصادی و دارایی
موضوع :امور اقتصادی و مالی
هدف :تبیین شیوه مشخصی جهت تعیین روال مشخصی برای حسابرسی شهرداری ه
شهرستان :مشهد
زمان تخمینی انجام کار:3روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :دستی
ساختار خدمت :G۲G
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :عدم بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :
ذینفعان :
شهرداریها ، نهادهای عمومی و موسسات غیر دولتی
سازمان های همکار :
-
شرح خدمت :
هدف ازتهیه این روش تبیین شیوه مشخصی جهت تعیین روال مشخصی برای حسابرسی شهرداری ها ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می باشد .این روش اجرایی فقط در مورد شهرداریها ، نهادهای عمومی و موسسات غیر دولتی کاربرد دارد . موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی : واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شماره می شود (ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور )
مراحل و شرح اقدامات :
1-دریافت حکم حسابرسی برای ریاست سازمان و ارجاع به رئیس گروه نظارت مالی 2- اعزام گروه حسابرسی و مراجعه به دستگاه مربوطه از طرف رئیس گروه نظارت مالی 3-انجام امور حسابرسی از طرف حسابرسان و بررسی کامل بودن مستندات 4-تنطیم و تکمیل مدارک و مستندات جهت تهیه گزارش از طرف حسابرسان و ارائه گزارش مربوطه به مقام مافوق
مدارک مورد نیاز :
فرم حسابرسی
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :مشهد- بلوار خیام-مقابل خیام 20- اداره کل امور اقتصادی و دارائی خراسان رضوی متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :شهرداری ها ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :