اجاره اراضی مازاد بستر
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : شرکت آب منطقه ای استان
موضوع : محیط زیست, منابع طبیعی و کشاورزی
هدف :اجاره اراضی مازاد بستر
شهرستان : 
زمان تخمینی انجام کار:1ماه
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :دستی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
افراد حقیقی و حقوقی - ارگانهای دولتی و غیردولتی
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
واگذاری اراضی مازاد بستر به صورت اجاره
مراحل و شرح اقدامات :
مراجعه به امورهای شهرستان های استان و ارایه مدارک
مدارک مورد نیاز :
اسناد مالکیت - کارت ملی - شناسنامه - وکالتنامه
مبلغ و نحوه پرداخت :- آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :امور های آب شهرستان های استان متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :-
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :