آماده سازی مشارکتی در اراضی
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل راه و شهرسازی
موضوع :مسکن
هدف :برگزاری تشریفات مناقصه وانعقاد قرارداد پروژه های مشارکتی
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:3ساعت
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :دستی
ساختار خدمت :G۲B
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :یکپارچه گی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :عدم بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
پیمانکاران
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
برگزاری تشریفات مناقصه وانعقاد قرارداد وبررسی صورت وضعیت وگزارشات مشاور وبررسی کمیسیون تاخیرات
مراحل و شرح اقدامات :
1.تهیه نقشه فاز 1و فاز 2 توسط مشاور2.معرفی زمین 3.تهیه طرح امکان سنجی در دفتر زمین ومسکن4.تصویب انجام کار5.انجام مناقصه6.عقد قرارداد 7.ابلاغ پروژه 8.انتخاب ناظر پروژه9.تحویل پروژه
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :بلوار شهید دستغیب - چهارراه خیام - اداره کل راه وشهرسازی متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :12 مورد
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :سازمان مدیریت وبرنامه ریزی - بیمه ودارایی