آموزش
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل راه و شهرسازی
موضوع :آموزش و پژوهش
هدف :ارتقای شناخت شهروندان در رابطه با اهداف بهسازی بافت فرسوده
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:1ماه
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :دستی
ساختار خدمت :G۲C,G۲B
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :یکپارچه گی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :عدم بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
سازمان ها-مردم-نهادهای مردمی
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
آموزش وارتقای شناخت شهروندان در ارتباط با توانمندسازی به عنوان گامی مهم برای افزایش آگاهی و مهارت حرفه مندان نهادهای مدیریت شهری ومردم وآشنایی با اهداف وفعالیتهای شرکت ومفاهیم پایه ای و بنیادی در بافت های فرسوده و ناکارآمد.
مراحل و شرح اقدامات :
بپیوست فایل گراف
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :دفتر عمران وبهسازی شهری استان متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :متناسب با درخواستهای واصله
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :ندارد