ارائه تسهیلات به بافتهای فرسوده
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل راه و شهرسازی
موضوع : خدمات شهری
هدف :ارائه تسهیلات ساخت ودیعه در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:2سال
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :نیمه الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :عدم بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
عموم مردم
سازمان های همکار :
شهرداری
شرح خدمت :
ارائه تسهیلات به ساکنین بافتهای فرسوده جهت بهسازی بافتهای فرسوده وسکومنگاههای غیررسمی
مراحل و شرح اقدامات :
1 .ارائه درخواست تسهیلات توسط متقاضی2.تایید وقوع ملک در محدوده بافت وتشکیل پرونده3.بررسی وکنترل مدارک4.تایید مدارک5.ارسال تقاضاها6.بررسی طرح توسط بانک7.انعقادقرارداد8.اجرای پروژه9.نظارت مستمر وتهیه گزارش
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :بلوار شهید دستغیب چهارراه خیام اداره کل راه وشهرسازی -دفتر عمران وبهسازی شهری استان متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :15000 مورد
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :