ارسال مکاتبات اداری از طریق پست الکترونیک
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : حمل و نقل و پایانه ها
موضوع :حمل و نقل و شهرسازی
هدف :مکانیزه شدن و حذف نامه های کاغذی
شهرستان :مشهد
زمان تخمینی انجام کار:2دقیقه
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲G
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :اینترانت
ذینفعان :
دولت
سازمان های همکار :
سایر ادارات دولتی
شرح خدمت :
ارسال مکاتبات اداری از طریق ژست الکترونیک
مراحل و شرح اقدامات :
ایجاد ارتباط از طریق شبکه اینترانت و استفاده از بستر وب
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری : متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :500
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :ندارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :