برای مشاهده جزئیات خدمت بر روی عنوان آن کلیک نمایید.
 ابطال یا تقلیل تضمینات
تاریخ درج خدمت : ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
 اخبار امورمالی و اطلاع رسانی واریزی های پرسنلی
تاریخ درج خدمت : ۱۳۹۴/۰۲/۲۱
 ارائه درخواست کسر از حقوق
تاریخ درج خدمت : ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
 ارائه سایت ها و لینک های مورد نیاز مالی
تاریخ درج خدمت : ۱۳۹۴/۰۲/۲۱
 ارائه فرم های مورد نیاز مالی
تاریخ درج خدمت : ۱۳۹۴/۰۲/۲۱
 ارائه فیش حقوقی
تاریخ درج خدمت : ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
 ارایه سوابق گواهینامه های فنی و حرفه ای جهت صدور المثنی
تاریخ درج خدمت : ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
 ارسال الکترونیکی روکش اسناد و فیش های واریزی به مراکز
تاریخ درج خدمت : ۱۳۹۴/۰۲/۲۱
 ارسال پاسخ استعلامات اصالت گواهینامه ها
تاریخ درج خدمت : ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
 استرداد سپرده حسن انجام کار
تاریخ درج خدمت : ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
 اطلاع رسانی تقویم آزمون های سال فنی و حرفه ای
تاریخ درج خدمت : ۱۳۹۴/۰۲/۲۱
 امکان مشاهده نتایج آزمون های کتبی دوره های آموزشی
تاریخ درج خدمت : ۱۳۹۴/۰۱/۳۱
 بارگذاری لینک مستقیم بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه
تاریخ درج خدمت : ۱۳۹۴/۰۲/۲۱
 بررسی درخواست های همکاران جهت طرح درکمیته منابع انسانی
تاریخ درج خدمت : ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
 برگزاری جلسه کمیته طرح طبقه بندی مشاغل
تاریخ درج خدمت : ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
 پذیرش کارآموز
تاریخ درج خدمت : ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
 پرداخت هزینه صدور گواهینامه آموزشی به صورت آنلاین
تاریخ درج خدمت : ۱۳۹۴/۱۱/۲۱
 پرداخت هزینه صدور گواهینامه برای بیمه
تاریخ درج خدمت : ۱۳۹۴/۰۱/۳۱
 پرداخت هزینه گواهینامه آموزشی
تاریخ درج خدمت : ۱۳۹۴/۰۲/۲۱
 پردخت اسناد پرسنلی و غیر پرسنلی (پیمانکاری)
تاریخ درج خدمت : ۱۳۹۴/۰۲/۲۰

۱ ۲ ۳