کد خدمت : نام خدمت :
خوشه خدمت : موضوع خدمت :
نام دستگاه :
نحوه ارائه خدمت : همه الکترونیکی نیمه الکترونیکی دستی
ساختار خدمت :
همه G۲C G۲B G۲E G۲G
 
بررسی گزارشات مشاور
اداره کل راه و شهرسازی
رسیدگی به صورتحساب نهایی
اداره کل امور اقتصادی و دارایی
1- ساماندهی گلزارها 2- ایجاد بنای یادمان 3- ارائه محل دفن
بنیاد شهید و امور ایثارگران
آبرسانی سیار
اداره کل امور عشایر
آشنایی با ضوابط و استانداردهای محیط زیست
اداره کل حفاظت محیط زیست
آماده سازی اراضی کلیه پروژه های در دست احداث
اداره کل راه و شهرسازی
آماده سازی مشارکتی در اراضی
اداره کل راه و شهرسازی
آموزش
اداره کل راه و شهرسازی
آموزش استاندارها و روشهای انجام آزمایشات مکانیک خاک
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
آموزش روخوانی ، قرائت و مفاهیم قران کریم
بنیاد شهید و امور ایثارگران
آموزش غیر حضوری
بنیاد شهید و امور ایثارگران
آموزش لغات پرکاربرد و آموزش مفاهیم قران در خانه
بنیاد شهید و امور ایثارگران
آموزش مدیران فنی
اداره کل استاندارد
آموزش مدیران کنترل کیفیت
اداره کل استاندارد
آموزش مربیان و داوران
بنیاد شهید و امور ایثارگران
آموزش نماز
بنیاد شهید و امور ایثارگران
آموزش های فنی ومهارتی
بنیاد شهید و امور ایثارگران
ااخذ پروانه تاسیس شرکت های فنی مهندسی کشاورزی
اداره کل جهاد کشاورزی
ابطال یا تقلیل تضمینات
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
ابلاغ تخصیص اعتبارات
اداره کل امور اقتصادی و دارایی
اجاره اراضی مازاد بستر
شرکت آب منطقه ای استان
اجرا ونظارت بر طرح های مرتع داری
اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری
اجراونظارت طرحهای آبخیزداری وآبخوانداری
اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری
اجرای تبصره 5 ماده 72 قانون محاسبات عمومی
اداره کل امور اقتصادی و دارایی
اجرای تمرینات و آموزشهای ورزشی
بنیاد شهید و امور ایثارگران
 
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶