کد خدمت : نام خدمت :
خوشه خدمت : موضوع خدمت :
نام دستگاه :
نحوه ارائه خدمت : همه الکترونیکی نیمه الکترونیکی دستی
ساختار خدمت :
همه G۲C G۲B G۲E G۲G
 
برگزاری طرح استاد، دانشجو وخوابگاه
دانشگاه فردوسی مشهد
اجرای طرح پایش سلامت
دانشگاه فردوسی مشهد
پارکینگ های غیرحاشیه ای
شهرداری مشهد
پرتال آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش
صدور مجوز فعالیت های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سطح
دانشگاه فردوسی مشهد
آزمایش کنتور
شرکت آب و فاضلاب مشهد
آزمایش کنتور
شرکت آب و فاضلاب روستایی
آمار و کارنامه های آماری
شرکت برق منطقه ای
آموزش بهداشت به دانشجویان
دانشگاه فردوسی مشهد
اتوماسیون اداری
مدیریت کانون پرورش فکری نوجوانان و کودکان
اجرای ارزیابی شاخص های اختصاصی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان.
اداره کل حفاظت محیط زیست
اجرای ارزیابی شاخص های عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی.
اداره کل حفاظت محیط زیست
احداث و واگذاری مسکن مهر
اداره کل راه و شهرسازی
اخذ پروانه بهره برداری حمل بار درون شهری
شهرداری مشهد
اخذ نوبت الکترونیکی ویزیت سرپائی پزشکان بیمارستانها و درمانگاههای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
ارائه فیش حقوقی
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
ارائه کارکرد راننده و ناوگان بین شهری
حمل و نقل و پایانه ها
ارایه خدمات ورزشی همگانی به کارکنان و اعضای هیات علمی
دانشگاه فردوسی مشهد
ارتباط با مدیرعامل
شرکت برق منطقه ای
ارتباط با مسئولین
اداره کل تبلیغات اسلامی
ارتقا رتبه/ طبقه شغلی کارکنان
دانشگاه فردوسی مشهد
ارزشیابی کارکنان
اداره کل راه آهن خراسان
ارزیابی آمادگی الکترونیکی
استانداری خراسان رضوی
ارسال الکترونیکی روکش اسناد و فیش های واریزی به مراکز
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
ارسال مکاتبات اداری از طریق پست الکترونیک
حمل و نقل و پایانه ها
 
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶